Etika

KODEX ETIKY

Kodex etiky se vztahuje na každého zaměstnance, dodavatele, člena výboru a vedoucího společnosti

RESPEKTOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA

S klientem, ať už fyzickou nebo právnickou osobou, je třeba zacházet s respektem. Tato zásada nepřipouští žádnou výjimku.

PROFESIONALITA

Poskytovat své služby klientům odborně a nestranně, profesionálně v jakékoli situaci a vždy upřednostňovat zájmy zákazníků.

ZÁSADA DOSTUPNOSTI

Snažíme se o to, aby naše služby byly k dispozici kdykoli pro poskytovatele IT služeb a pro každého jednotlivce.

DŮVĚRA, DŮVĚRNOST, NESTRANNOST

Realisticky zahrnout do výhledu marží finanční výsledky poskytování služeb. Manipulovat s informacemi o zákaznících korektním způsobem, zabránit v přístupu k těmto informacím neoprávněným osobám nebo zamezit použití informací pro vlastní účely nebo v zájmu jiného zákazníka. Vyhnout se konfliktům zájmů, které by mohly ovlivnit audity a zkoušky, jakož i nestrannost společnosti.

EXPERTIZA

Provádět pouze úkony, pro které jsme kvalifikováni, a jmenovat pouze zaměstnance s požadovanou úrovní odbornosti na pozicích společnosti. Před každým novým hodnocením zkontrolovat, zda existují základy vzájemné dohody týkající se cílů, rozsahu, úkolů a ceny hodnocení. Navrhnout, aby nebyla vykonávána odborná poradenská činnost, pokud je v rozporu se zásadou nestrannosti.

KVALIFIKACE

Sledovat aktuální informace o novinkách v oblasti působnosti společnosti a zejména o správě IT služeb a systematicky hledat nové příležitosti k rozšíření navrhovaných odborných služeb. Své povolání vážně zastupovat ve vztazích se zákazníky, aniž by někdy byla poškozena pověst společnosti.

VÁŽNOST

Vždy se se zákazníkem dohodnout o ceně služby a způsobu výpočtu souvisejících nákladů, aby se zajistilo, že nebudou přehnané. Respektovat individuální a společenská práva klienta a nepoužívat bez předchozí dohody jeho důvěrné informace nebo metodiky.

PRINCIP ROVNOSTI

Neexistují žádná diskriminační opatření bránící certifikaci poskytovatele IT služeb nebo fyzické osoby.

w

KOREKTNOST

Nevyužít nedostatků z hlediska znalostí zákazníků.