CPCI

Výbor pro programy certifikace a uchovávání nestrannosti

 

CPCI neboli Výbor pro programy certifikace a uchovávání nestrannosti je nezávislý výbor složený z členů mimo společnost ITE-Audit, jejichž rozhodnutí jsou suverénní, pokud odpovídají účelu výboru.

Existence a fungování CPCI jsou v souladu s požadavky ISO / IEC 17024 – 2003 – Posuzování shody – Všeobecné požadavky na certifikační orgány osoby a tento požadavek zmizel ve verzi normy pro rok 2012. ITE-AUDIT se rozhodl zachovat CPCI, což je zárukou řádného fungování organizace.

 

Obecný cíl a klíčové odpovědnosti CPCI

 • Přehled programů pro osvědčené osvojování dovedností a validace těchto dvoufázových programů
 • Zajištění etiky a nestrannosti auditu ITE ve všech certifikačních činnostech
 • Vyšší úroveň vyřizování hovorů a stížností

Mise výboru

Účel a odpovědnost

… vzhledem k certifikačním programům

CPCI je program pro individuální certifikaci lidí pro všechny certifikační programy, které provádí ITE-AUDIT. CPCI se podílí na vývoji a udržování specifického certifikačního systému, aby přezkoumala a schválila tento systém:

 1. konkrétní oblast, pro kterou budou lidé certifikováni
 2. požadavky ohledně dovednosti lidí
 3. požadavky, postupy, kritéria hodnocení kandidátů
 4. požadavky ohledně monitorování a recertifikace.

… vzledem k etice a nestrannosti

CPCI se skálá z výboru, který:

 1. pomáhá generálnímu řediteli při vytváření politik jeho činností v oblasti zabezpečování nestrannosti (tento koncept je vyjádřen následujícími pojmy: objektivita, nezávislost, neexistence jakéhokoli střetu zájmů, poctivost, nediskriminace, neutralita, spravedlnost, otevřenost, nezištnost, rovnováha)
 2. vyvažuje jakoukoli tendenci certifikačního orgánu umožnit obchodní nebo jiné okolnosti bránící objektivnímu a spolehlivému poskytování certifikační služby
 3. radí v záležitostech týkajících se důvěry v certifikaci, včetně transparentnosti a dobré pověsti
 4. provádí každoroční přezkum nestrannosti svých postupů hodnocení, certifikace a rozhodování
 5. je nejvyšší úrovení zpracování hovorů.

Organizace práce CPCI

Plnění cílů je dosaženo prostřednictvím práce členů výboru. Tito mají následující odpovědnosti a činnost:

 • Reagovat na žádosti vedení společnosti o výše uvedené cíle prostřednictvím spolupráce, telefonních vztahů nebo výměny emailů
 • Provádět každoroční přezkum platných certifikačních systémů
 • Provádět každoroční přezkum nestrannosti
 • Účastnit se schůzek podle potřeby.

Při rozhodování o dané věci členové výboru obdrží od sekretariátu:

 • Kopii dokumentů nebo dokumenty emailem
 • Veškeré informace, které jim musí být sděleny, a které souvisí s předmětem.

Složení a práce výboru

Členové výboru jsou fyzické osoby, které svým vlastním charakterem a zájmovými skupinami (vzděláním, veřejným sektorem, průmyslem, službami, sběrnými organizacemi, profesními svazy, …), které zastupují, odrážejí rovnováhu dovedností, které se účastní na nestrannosti práce a rozhodnutí. V CPCI by měly být zastoupeny určité odborné dovednosti, pokud je to možné, nebo by se eventuélně měly objevit podle potřeby:

 • Odbornost příslušného certifikačního systému (systémů): odborné znalosti z dané oblasti, osvědčené buď uznávaným diplomem (např. odborné certifikace), nebo odbornou praxí nejméně tří let v dané oblasti
 • Odbornost v oblasti vzdělávání nebo posuzování dovedností: schopnost v oblasti odborné přípravy a / nebo kontroly dovedností osob, přizpůsobené k profesionálnímu použití a osvědčené diplomem nebo prací v úředním orgánu (např. profesor nebo pověřenec odpovědný za studium ve schválené výcvikové instituci nebo na interním oddělení pověřeném programem) nebo odbornou pracovní praxí trvající nejméně tři roky.

Výbor se skládá z ex-officio členů a externích členů, kteří mají tyto požadované odborné znalosti:

Členové ex-officio

Členové ex-officio jsou pověřeni generálním ředitelstvím společnosti:

 • Ředitelství certifikačních programů (DPC)
 • Ředitelství systémového managementu (DSM)

Osoba s funkcí generálního managementu (GŘ) nemůže být členem výboru.

Externí členové

Externí členové CPCI:

 • mají potřebné dovednosti a pravomoc k nestranným postojům
 • spravedlivě zastupují zájmy všech významně dotčených stran dotyčnými certifikačními systémy, aniž by převládal zvláštní zájem. Počet externích členů výboru nesmí být nižší než počet členů ex-officio.

Kompenzace

Jako odměnu za svou práci mohou externí členové CPCI obdržet kompenzaci, jejíž výše a podmínky platby jsou stanoveny rozhodnutím CODIRu.

Předseda výboru

Členové výboru volí svého předsedu během ročního přezkumu na dobu jednoho roku. Předseda se může nebo nemusí změnit na konci tohoto období. Předseda nemůže být členem ex-officio. Předseda má pravomoc zastupovat výbor pro jakoukoliv činnost mimo společnost.

Sekretariát výboru

Sekretariát výboru je veden Úřadem generálního ředitele.

Rozhodnutí CPCI

Rozhodnutí CPCI jsou přijímána absolutní většinou, s vědomím, že CPCI může přijmout platné rozhodnutí pouze tehdy, pokud bude dosaženo kvora nejméně dvou externích členů. Jinak je rozhodnutí odloženo. Všichni členové CPCI mají hlasovací právo, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti hlasů má předseda rozhodující hlas.